DiSSCo Projects

Eesti siseveekogude elustik (Peipsi, Võrtsärv, väikejärved, jõed)

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108090    
79679 kirjet (Observations; Material samples)

Võrtsjärv traalpüükide andmed

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool
Projekti eesmärk on anda Võrtsjärve olulisemate töönduslike kalaliikide varude seisundi hinnang aruandeaasta kohta, prognoosida varude seisundi muutusi ning anda soovitusi varude haldamiseks ja kalapüügiregulatsioonide täiendamiseks. Alates 2018. a. on projekti eesmärgi täitmiseks vajalik traalida neljas Võrtsjärve piirkonnas ajavahemikul 1. septembrist 30. novembrini vähemalt 2 korda kuus. Üks püügikord sisaldab püüke neljast erinevast piirkonnast. Ühe traalimise kestuseks on 30 minutit puhast püügiaega, kusjuures puhast püügiaega võib lühendada vaid juhul, kui 30 minutiga püütav biomass ületab traali konksu tõstevõime.
https://app.plutof.ut.ee/study/view/98112  
60255 kirjet (Observations; Material samples)

Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 2006-2022

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Taimetervise õppetool
Projekt sisaldab Eesti põllumajandusmaastikes läbiviidud kimalaste seire andmeid.
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108592  
32231 kirjet (Observations)

EMHC vanade planktoniproovide baasistamine 2022

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108089  
23791 kirjet (Material samples)

A Dataset of Macrozoobenthos, Collected by Ekman Samplers from Estonian Small Lakes and Running Waters

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool
Macrozoobenthos is a group of invertebrate animals visible to the naked eye at the bottom of waterbodies. The current dataset covers the material collected by different Ekman bottom sampler modifications from the inland waters of Estonia (excluding Lake Peipsi and Lake Võrtsjärv), between 1936 and 2012. Such samples have been regularly collected from Peipsi and Võrtsjärv before and after 2012, but not from other waterbodies after 2012. This is due to the priorities of funding works with different orientations. Another popular sampling device for benthic macroinvertebrates is handnet, which has also been used both before and after 2012 in all inland waters. As the handnet samples do not give directly comparable results to the Ekman samples, they are treated separately in other datasets.
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108730  
20572 kirjet (Observations; Material samples)

Võrtsjärve katsepüügimõrdade andmestik

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool
Anda Võrtsjärve olulisemate töönduslike kalaliikide varude seisundi hinnang aruandeaasta kohta, prognoosida varude seisundi muutusi ning anda soovitusi varude haldamiseks ja kalapüügiregulatsioonide täiendamiseks.
https://app.plutof.ut.ee/study/view/98271  
11960 kirjet (Observations)

Agan.A Species richness of ash and rowan leaves

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsapatoloogia töörühm / Forest Pathology
https://app.plutof.ut.ee/study/view/86571  
7159 kirjet (Sequences; Material samples)

Agan A, Solheim H, Adamson K, Hietala A.H, Tedersoo L, Drenkhan R. Seasonal Dynamics of Fungi Associated with Healthy and Diseased Pinus sylvestris Needles in Northern Europe

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsapatoloogia töörühm / Forest Pathology
https://app.plutof.ut.ee/study/view/98185  
5372 kirjet (Sequences; Material samples)

Järvselja haavikute aegrea soontaimed ja samblad

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsade elurikkuse töörühm
Projekt hõlmab soontaimede ja sammalde kirjeldusi 20st Järvseljal kasvavast eri vanusega (8-131 aastat) hariliku haava (Populus tremula) puistust
https://app.plutof.ut.ee/study/view/98301  
3544 kirjet (Observations)

7-8 aastaste hübriidhaavakultuuride soontaimed

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsade elurikkuse töörühm
Projekt hõlmab soontaimede kirjeldusi 204 prooviruudult hübriidhaavikutes (51 endisel põllumajandusmaal kasvavat 7-8-aastast Populus tremula x P. tremuloides puistut).
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108080  
3410 kirjet (Observations)

Looduslike tolmeldajate seire

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Taimetervise õppetool
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108691    
3311 kirjet (Observations)

Aegjärkse raie-järgsed muutused männikute alustaimestikus

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsade elurikkuse töörühm
Projekt kirjeldab aegjärkse raiega kaasnevaid muutusi soontaime ja samblakooslustes, lähtudes püsiprooviruutude andmetest üheksas küpses männi (Pinus sylvestris) puistus
https://app.plutof.ut.ee/study/view/86644  
3003 kirjet (Observations)

Turberaiesmike soontaimed

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsade elurikkuse töörühm
Projekt hõlmab soontaime kooslusi männi (Pinus sylvestris) ja kuuse (Picea abies) enamusega puistutes (n=30), mida on majandatud aegjärkse raiega.
https://app.plutof.ut.ee/study/view/107937  
2304 kirjet (Observations)

Samblakooslused aegjärkse raiega majandatud männi- ja kuuseenamusega puistutes

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsade elurikkuse töörühm
Projekt kirjeldab samblakooslusi erinevatel kasvusubstraatidel 20-s aegjärkse raiega majandatud männi (Pinus sylvestris) ja kuuse (Picea abies) enamusega puistus
https://app.plutof.ut.ee/study/view/98105  
2104 kirjet (Observations)

Valik- ja turberaietega majandatud männikute soontaimed ja samblad

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsade elurikkuse töörühm
Projekt kirjeldab soontaime ja samblakooslusi 25 küpses männi (Pinus sylvestris) puistus, mida on 70 aasta jooksul majandatud valik- ja turberaietega
https://app.plutof.ut.ee/study/view/98293  
1925 kirjet (Observations)

Tormialade sammalde andmestik

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsade elurikkuse töörühm
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108563    
1450 kirjet (Observations)

EMÜ Polli kirsid

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Polli Aiandusuuringute Keskus
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108643    
1406 kirjet (Observations; Specimens; Living specimens)

Võrtsjärve nakkevõrgupüükide andmestik

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Hüdrobioloogia ja kalanduse õppetool
Tööndusliku võrgupüügi saagikuse ja saagi pikkuselise ja vanuselise koosseisu hindamiseks püüda võrgupüügi hooajal >=130mm silmasuurusega nakkevõrkudega kahenädalaste intervallidega 4 jaamast kokku 8 võrguga, septembris ja oktoobris ja jääkatte tekkimisel jää alt 3 jaamast kokku 6 võrguga.
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108226    
1063 kirjet (Observations)

16-17-aastaste lehtpuukultuuride soontaimed

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsade elurikkuse töörühm
Projekt hõlmab soontaime koosluste kirjeldusi 20-st lehtpuukultuurist (16-17-aastased endisel põllumajandusmaal kasvavad hübriidhaavikud, n=15 ja arukaasikud, n=5)
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108037  
876 kirjet (Observations)

Aidu karjääri hübriidhaavikute soontaimed

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsade elurikkuse töörühm
Projekt kirjeldab soontaime kooslusi endisesse põlevkivi karjääri istutatud 5- ja 13-aastastes hübriidhaavikutes (Populus tremula x P. tremuloides)
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108057  
794 kirjet (Observations)

9-aastaste kasekultuuride soontaimed

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsade elurikkuse töörühm
Projekt hõlmab soontaimede kirjeldusi 44 prooviruudult arukaasikutes (11 endisel põllumajandusmaal kasvavat 9-aastast Betula pendula kultuuri).
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108058  
764 kirjet (Observations)

Loit et al. 2023

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Taimetervise õppetool / Fütopatoloogia
Assessing the effect of commercial arbuscular mycorrhizal fungal inoculum on potato plant disease incidence, yield and the indigenous root fungal community composition
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108386    
632 kirjet (Sequences)

Naksurlaste monitooring kartulipõldudel 2020-2023

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Taimetervise õppetool
Projekt sisaldab põllumajanduslikult oluliste naksurlaste nädalapüügi andmeid
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108718  
550 kirjet (Observations)

Mullateaduse proov 2

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Mullateaduse õppetool
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108045    
293 kirjet (Material samples)

Pinus Monitoring 2022

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsapatoloogia töörühm / Forest Pathology
We monitored 68 sites of Pinus spp. for different pahtogens.
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108299  
282 kirjet (Observations)

Neonectria Monitoring

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsapatoloogia töörühm / Forest Pathology
We monitored 44 Picea abies dominated stands across Estonia for ulcers distinctive for infection caused by Neonectria sp.
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108024  
249 kirjet (Observations; Living specimens)

Oa patogeenid

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Taimetervise õppetool / Fütopatoloogia
Oal esinevate seenpatogeenide seire
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108653    
217 kirjet (Living specimens; Sequences)

L200018VLST

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Taimetervise õppetool / Fütopatoloogia
The effect of fungicide treatment on the content of mycotoxins, fermentation, performance of dairy cows, milk quality and safety in grass silage: The effect of fungicide treatment on the abundance of mycotoxin producing fungi in grass silage
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108603    
177 kirjet (Living specimens; Sequences)

Pinus Monitoring 2021

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsapatoloogia töörühm / Forest Pathology
We monitored 68 sites of Pinus spp. for different pathogens.
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108000  
139 kirjet (Observations)

Jürisoo L, Süda I, Agan A, Drenkhan R. Vectors of Dutch Elm Disease in Northern Europe. Insects. 2021; 12(5):393. https://doi.org/10.3390/insects12050393

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsapatoloogia töörühm / Forest Pathology
https://app.plutof.ut.ee/study/view/98149  
126 kirjet (Sequences; Material samples)

Tatra patogeenid

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Taimetervise õppetool / Fütopatoloogia
Tatral esinevate seenpatogeenide seire
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108606    
93 kirjet (Living specimens; Sequences)

Kartuli seenpatogeenid

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Taimetervise õppetool / Fütopatoloogia / Kartuli patogeenid
Kartulil esinevate seenpatogeenide seire
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108697    
80 kirjet (Living specimens; Sequences)

EMÜ metsapatoloogia andmed, Katrin Jürimaa, 2021

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsapatoloogia töörühm
https://app.plutof.ut.ee/study/view/98128    
70 kirjet (Living specimens; Sequences; Material samples)

Ulmus Monitoring 2021

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsapatoloogia töörühm / Forest Pathology
We monitored 20 stands of Ulmus spp. in Estonia to evaluate their health condtion in the wake of ongoing Dutch elm disase epidemic
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108004  
69 kirjet (Observations)

EMÜ Polli õuna andmed

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Polli Aiandusuuringute Keskus
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108720    
56 kirjet (Observations; Living specimens)

Fraxinus Monitoring 2021

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsapatoloogia töörühm / Forest Pathology
We monitored 20 Faxinus dominated stands in Estonia to evaluate their health status in the light of ongoing ash dieback epidemic.
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108009  
42 kirjet (Observations)

Phytophthora Monitoring 2022

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsapatoloogia töörühm / Forest Pathology
We monitored 36 sites for the presence of Phytophtora spp. on the stems of Alnus spp. in the summer of 2022
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108303  
36 kirjet (Observations)

Kanepi patogeenid

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Taimetervise õppetool / Fütopatoloogia
Kanepil esinevate seenpatogeenide seire Eestis
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108609    
36 kirjet (Living specimens; Sequences)

Ulmus Spp Monitoring 2022

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsapatoloogia töörühm / Forest Pathology
We monitored 20 stands of Ulmus spp. in Estonia to evaluate their health condition in the wake of ongoing Dutch elm disase epidemic
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108328  
29 kirjet (Observations; Living specimens)

Fungal pathogens with a wide host range in Estonian potato fields

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Taimetervise õppetool / Fütopatoloogia / Kartuli patogeenid
Symptoms on potato leaves resembling early blight disease caused by Alternaria spp. were observed in several potato growing regions in Estonia in July and August 2017 in a period of hot and dry weather. Initial disease symptoms appeared as small, round, dark grey to black lesions on lower potato leaves. As the disease progressed, the symptoms also spread to the upper leaves of the plants. In 2018 we also collected samples of diseased potato tubers that had developed sunken lesions with light brown mycelia under the tuber surface while in the storage conditions for eight months. The same year additional tubers were obtained from the farmers market, which were sampled before and after exposing the tubers to storing conditions for four months. For species identification, direct DNA extraction from the collected leaf and tuber samples was performed. Additionally, a few pure culture isolates obtained from symptomatic leaf and tuber samples were added to the analysis. According to morphological and molecular characterisation, pure culture isolates were identified as Boeremia exigua var. exigua. Alternaria alternata, A. solani and B. exigua var. exigua were tested positive from several leaf and tuber samples using species-specific PCR. Botrytis cinerea and gangrene causing B. exigua var. foveata were detected only from tuber samples. Further research is needed to evaluate the actual spread of these pathogens of Alternaria spp., Boeremia spp. and B. cinerea infecting both potato leaves and tubers as well as to assess yield loss and quality decline caused by these pathogens in Estonian potato production.
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108610    
25 kirjet (Living specimens; Sequences)

Heterobasidion Monitoring 2022

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsapatoloogia töörühm / Forest Pathology
We montiored stumps of Picea abies from 20 different Picea abies dominated clear cut areas for presence of brown rot caused by Heterobasidion spp.
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108329  
20 kirjet (Observations)

Fraxinus Monitoring 2022

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsapatoloogia töörühm / Forest Pathology
We monitored 20 Faxinus dominated stands in Estonia to evaluate their health status in the light of ongoing ash dieback epidemic.
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108293  
19 kirjet (Observations)

Heterobasidion Monitoring 2021

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsapatoloogia töörühm / Forest Pathology
We montiored stumps of Picea abies from 20 different Picea abies dominated clear cut areas for presence of brown rot caused by Heterobasidion spp.
https://app.plutof.ut.ee/study/view/107998  
19 kirjet (Observations)

Phytophthora Monitoring 2021

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsapatoloogia töörühm / Forest Pathology
We monitored 36 sites for the presence of Phytophtora spp. on the stems of Alnus spp. in the summer of 2021
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108008  
14 kirjet (Observations)

Comparative analyses of bioactive compounds in Inonotus obliquus conks growing on Alnus and Betula Drenkhan, Rein; Kaldmäe, Hedi; Silm, Maidu; Adamson, Kalev; Bleive, Uko; Aluvee, Alar; Erik, Mart; Raal, Ain

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsapatoloogia töörühm / Forest Pathology
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108294  
12 kirjet (Living specimens; Material samples)

Loit Reintam Sügavkaeve Näidis

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Mullateaduse õppetool
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108052    
11 kirjet (Material samples)

Hietala et al. (2022) The native Hymenoscyphus albidus and the invasive Hymenoscyphus fraxineus have similar necrotrophic growth phase in leaves of European ash but differ in the seasonal timing of this phase

Metsanduse ja inseneeria instituut
Metsapatoloogia töörühm / Forest Pathology
https://app.plutof.ut.ee/study/view/108041  
10 kirjet (Material samples)