Infosüsteem

PlutoF moodulid

Teadusprojektid • Harrastusteaduse projektid • Eksemplarid • Vaatlused • Geenijärjestused • Koekultuurid • Kirjanduspõhised taksoni esinemised • Keskkonnaproovid (muld, vesi, õhk, puit, putukad jm.) • Seire • Failide repositoorium • Teaduskogude haldamine • Fotopank • Publitseerimislabor • Kirjandusviited • Avaandmed (DOI) • Taksonite klassifikatsioonid • Taksonite kirjeldused • Liikide registrid • Analüüside labor • Geenijärjestuste analüüs • DNA labor • UNITE liigihüpoteesid • Näpitstahvel • Isikud • Asutused • Otsing • Kaardirakendus • Õiguste süsteem

SARV moodulid

Kollektsioonid ja eksemplarid • Kivimi- ja setteproovid • Puursüdamikud • Analüüsid ja analüüsitulemused • Laenud ja külastused • Taksonid • Mineraalide, kivimite ja setete klassifikatsioonid • Stratigraafia ja geoloogiline aeg • Publikatsioonid ja käsikirjad • Fotoarhiiv • Mullaandmed • Geoloogilised lokaliteedid ja läbilõiked • Failirepositoorium • DOI ja DataCite andmesetid • Isikud ja asutused • Kasutajad ja õigused • Taksonite levik • Hoidlad ja asukohad • Aruandlus

Visioon ja eesmärgid (2016-2021)

Eesmärgid ja tegevused jagunevad kahe strateegiliselt erineva arendusperioodi vahel: 1)Kasutusvaldkondade ja funktsionaalsuse kvaliteedi tõus (2016-2018). 2)Teenuste globaalne rakendamine ja rahvusvaheline konkurentsivõime (2019-2021).

 • Täiendatakse infosüsteemi teenuseid ja kasutusvaldkondi, kasutajaliidesed ning infosüsteemi tugiprotsessid skaleeritakse globaalse ulatusega ja suuremahuliste andmehulkade haldamiseks, toimuvad rahvusvaheliste andmebaasidele suunatud teenuste (sh andmete kättesaadavus) rakendamise pilootfaasid
 • Liidestatakse relevantsed Eesti loodusteaduslikud andmebaasid sh seotud Keskkonna-observatooriumi välibaaside andmestik, luuakse püsiv infovahetus riiklike ja rahvusvaheliste (GBIF, LTER) keskkonnainfo andmebaasidega
 • Töötatakse välja kasutajatingimused (user policy agreement) ja andmete intellektuaalomandi regulatsioon, sh litsentside alusel, ning äriplaan infosüsteemi tasuliste teenuste pakkumiseks (Teekaardi meetme väliselt)
 • Infosüsteemi konsolideerimine dubleerivate rollide ja teenuste ühendamiseks, arendustööde tehnilise juhtimise ühendamine ja asutustevahelise tööjaotuse koordineerimine
 • Arendatakse välja e-taristu globaased teenused ja kasutajaliideste funktsionaalsus. Ühise finantseerimismudeli alusel tagatakse tasuliste pilveteenuste ning ühisprojektide abil infosüsteemi jätkusuutlikkus
 • Suureneb Eesti ja rahvusvahelistele kasutajatele suunatud koolitusteenuste arv, tagatakse väljaarendatud moodulite kiire kasutuselevõtt.

Plaanitavad moodulid (2016-2021)

Geneetilise ressursi juurdepääs ja kasutamine (Nagoya protokolli alusel) • Elurikkuse ja ökosüsteemide dünaamika, sh roll kliimamuutustes • Keskkonnaproovide moodul, sh mikrobioloogia ja DNA • Põllumajanduse ja metsanduse rakendusuuringud sh taimehaigused • Kaitsealuste liikide levik ja ohustatus (sh kaardianalüüsid) • Geoloogilised väli- ja laboritööde kasutajaliidesed • Maavarade kasutamine ja kaitse moodul • Pinnakate ja kvatenaarigeoloogia analüüsid.

Horisontaalsed arendustegevused (2016-2021)

Strateegilise otsusena on plaanis jätkata nn. majasisese ehk teadusasutuste palgal oleva IT arendusmeeskonnaga, kuna võrreldes sissetellitud IT-arendusega on see kuluefektiivsem ning tagab teaduspõhiste analüüsimoodulite paindliku elluviimise ja täiendamise. Lisaks on NATARC-il olemas kõrgelt kvalifitseeritud ja bioinformaatika andmebaaside arenduses kogenud meeskond, kes on võimelised ka ise kasutajakoolitusi läbi viima.

Andmeturbe tagamine:
 • infosüsteem viiakse vastavusse ISKE etalonturbe süsteemi nõuetega keskkonnainfot sisaldavate andmebaasidele (sh I ja II kaitsekategooria liigiandmete kaitse)
 • teostatakse infosüsteemi toimimise regulaarsed riskianalüüsid
 • tagatakse taristu teenuste talituspidevus sh andmete kättesaadavus ja säilimine
IT protsesside arendamine:
 • IT teenustele omaniku ja kliendi määramine ning teenuse kasutaja määratlemine; - IT teenuste ja -tugiteenuste teenustasemete kokkuleppimine
 • tarkvaraarenduse ja testimise protsesside kirjeldamine ning arendamine
 • IT teenusepõhise juhtimismudeli tutvustamine partneritele; - IT protsesside kirjeldamine, kaardistamine ja arendamine
IT arhitektuuri korrastamine:
 • IT arhitektuuri põhimõtete kirjeldamine ning evitamine parima tehnoloogilise koosvõime saavutamiseks teiste riiklike ja akadeemiliste infosüsteemidega
 • luuakse infosüsteemide andme-, protsesside- ja rakenduspõhine mudel, et tõsta teenusepõhiste juhtimisotsuste kvaliteeti